Werknemer

Arbeidsrecht voor werknemers

Wanneer voor u ontslag dreigt of u kampt met een arbeidsconflict, dan heeft dat vaak grote invloed op uw persoonlijke, sociale en financiële situatie. Neem in zo’n situatie in een vroeg stadium contact met mij op. Ik zoek dan samen met u naar de meest passende oplossing en bekijk met u welke stappen moeten worden gezet om deze oplossing te bereiken. Daarnaast geef ik u duidelijkheid en inzicht in de kosten die daarmee gepaard gaan en welk resultaat haalbaar is. Wanneer de aard van de zaak het toelaat, dan wordt een vaste prijs gehanteerd die vooraf met u wordt afgesproken. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u een beroep doen op vrije advocaatkeuze en een eigen advocaat inschakelen terwijl de kosten gedekt worden door uw rechtsbijstandverzekering.
large_3466_1

Ontslagaanvraag voor u gedaan? Wat te doen:

Heeft uw werkgever u ontslag aangezegd of al een procedure tot aanvraag van uw ontslag bij de Rechtbank opgestart, dan bekijk ik samen met u welke argumenten hiertegen kunnen worden aangevoerd en stel voor u een verweer op. Daarbij is de ontslaggrond die uw werkgever opvoert het uitgangspunt en onderzoek ik of deze grond voldoet aan de juridische eisen die in de wet staan. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict of uw werkgever vindt dat u niet meer goed functioneert. Ik toets hoe sterk of zwak de argumenten van uw werkgever zijn. Als er dan een zitting komt bij de rechtbank bereid ik dit samen met u voor, geef ik uitleg over de gang van zaken op een zitting en voer namens u het woord in de Rechtbank.

Dreigt er ontslag? Onderneem dan actie:

Bereid het ontslaggesprek goed voor;

  • Verzamel alle mogelijke gegevens over uw functioneren (nu u er nog werkt);
  • Laat uw werkgever niet blijken dat u zelf ook weg wilt (indien dit het geval is);
  • Vraag een advocaat arbeidsrecht tijdig om juridisch advies (neem dus snel contact met mij op);

Vaststellingsovereenkomst; laat deze eerst checken!

Het is ook mogelijk dat u het wel eens bent met beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever. In dat geval kan uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd en wordt een schriftelijke vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin afspraken tussen u en uw werkgever worden opgenomen over de ontslagdatum, of u nog doorwerkt tot einde dienstverband of niet, de hoogte van de ontslagvergoeding, of u nog gebonden bent aan een concurrentiebeding of relatiebeding etc.

Het is goed om te weten dat er bijna altijd meer te halen valt uit de ontslagregeling die uw werkgever u aanbiedt. Laat daarom een vaststellingsovereenkomst altijd checken voordat u tot ondertekening overgaat. Na ondertekening heeft u als werknemer nog een bedenktermijn van veertien dagen om eventueel de overeenkomst te ontbinden. De kosten van zo’n advies en eventuele onderhandeling met uw werkgever over de aangeboden regeling, worden vaak vergoed door de werkgever omdat er in de vaststellingsovereenkomst afspraken over worden opgenomen.

Ontslag op staande voet? Kom tijdig in actie!

Bij een ontslag op staande voet bent u per direct ontslagen. Uw werkgever zal u dit veelal mondeling mededelen en later schriftelijk bevestigen. Wat moet u in zo’n situatie juist wel of niet doen?

Het is altijd belangrijk om een schriftelijke bevestiging van uw werkgever te vragen, omdat een ontslag op staande voet aan strenge wettelijke vereisten moet voldoen. Aan de hand van de schriftelijke opgave van de dringende reden voor ontslag, kan ik voor u de houdbaarheid van het ontslag beoordelen en u adviseren over het aanvechten van het ontslag bij de rechter. Ga in ieder geval nooit akkoord met een ontslag op staande voet!

Bij een ontslag op staande voet wordt geen rekening gehouden met een opzegtermijn en verliest u direct uw baan en daarmee uw inkomen. Daarnaast heeft u geen recht op een WW-uitkering. Het is daarom erg belangrijk om uw werkgever te overtuigen om het ontslag op staande voet in te trekken. Als dat niet lukt dient binnen twee maanden na het ontslag op staande voet, bij de rechter een procedure te worden gestart tot vernietiging van het ontslag op staande voet. Deze termijn is erg kort en schakel mij daarom direct in wanneer u te maken krijgt met ontslag op staande voet.

Loonvordering wanneer uw werkgever uw salaris niet betaalt

U werkt, maar uw werkgever betaalt uw loon niet door. Of na het einde van uw dienstverband, zorgt uw werkgever niet voor een volledige eindafrekening met uw salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, overuren etc. Ook kan blijken dat uw werkgever u te weinig salaris heeft betaald omdat u bijvoorbeeld in een te lage loonschaal was ingedeeld. Dit zijn allemaal situaties waarin u recht kunt hebben op achterstallig loon. Stel dat u er samen met uw (ex)-werkgever niet uitkomt, dan heeft u verdere juridisch hulp en advies nodig.

Als u nog in dienst bent bij uw werkgever, dan is het belangrijk dat u zich aan uw arbeidsovereenkomst houdt. Dit wil zeggen blijven doorwerken, ook als u geen salaris ontvangt. Dan kan ik namens u bij uw werkgever dan uw loon vorderen, eerst middels een aangetekende brief en als dat niet leidt tot betaling, via een loonvorderingsprocedure bij de rechtbank. Let op: een loonvordering verjaart na vijf jaren en u dient dus binnen vijf jaren nadat uw vordering opeisbaar is aanspraak te maken op uw achterstallige salaris.

Daarnaast kunt u Eefje van der Woning inschakelen voor advies o.a. over:

  • Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid;
  • Ontslag na twee jaar ziekte;
  • Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden;
  • Gebondenheid aan concurrentie en/of relatiebedingen;
  • Gebondenheid aan studiekostenbeding;

Snel en duidelijk advies nodig? Wacht niet te lang en neem contact met mij op of stuur een email.

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak