Privacyverklaring

Privacyverklaring Van der Woning Advocatuur en Mediation

Wij – Van der Woning Advocatuur en Mediation, Patersstraat 21 te 5981 TP Panningen - zijn zuinig op de privacy van onze cliënten en onze websitebezoekers. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens – met zorg - behandelen.  Heeft u iets op te merken of te vragen hierover: neemt u dan gerust contact op met evdwoning@vdwoning.nl Eefje van der Woning behandelt bij ons de vragen die gaan over naleving van de regels van de AVG.

Algemeen

Advocaten zijn professionele geheimhouders. Wij gaan dan ook als vanzelf zeer voorzichtig met uw gegevens om. Als advocaten sluiten wij een overeenkomst van opdracht met u. In dat verband worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan om bsn.nr., naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en rekeningnummer. Die persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het vervullen van onze opdracht en daarmee samenhangende zaken, zoals facturering.  Uw naam en adres blijft in ons systeem bekend omdat wij alleen op die manier blijvend kunnen controleren of we niet tegen een voormalig eigen cliënt optreden. Uw dossier wordt na 7 jaar vernietigd. Met ons personeel is geheimhouding overeengekomen voor de situatie dat zij kennis nemen van persoonsgegevens. We zorgen voor een goed beveiligingsbeleid.

Verwerkingssystemen dienstverlening

Wij maken voor onze administratie gebruik van de kantoorautomatiseringsapplicatie van Basenet en hebben in een verwerkersovereenkomst met Basenet vastgelegd dat Basenet passende technische en organisatorische maatregelen neemt en daardoor een adequaat beveiligingsniveau waarborgt. De gegevens zijn in Nederland opgeslagen en er wordt zonder onze toestemming geen derde ingeschakeld door Basenet. Met Basenet zijn afspraken gemaakt over de gang van zaken in het geval van datalekken en de bijstand die Basenet aan ons geeft om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Website en contactformulier

Onze website wordt gehost door Sterke Zet. In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Bij een bezoek aan een website laat u  echter al vlug ergens een spoor daarvan achter.  Wilt u dat niet dan kunt u daarvoor aparte programma’s downloaden die te vinden zijn op het web. Wij doen echter met uw eventuele sporen op onze website helemaal niets. Wanneer u ons via het contactformulier een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens wel. Anders kunnen wij uw vraag immers niet beantwoorden. Ook als u bij ons solliciteert, dan verwerken wij uw gegevens. Deze gegevens worden echter alleen gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Stelt u ons een vraag dan krijgt u een antwoord. Stuurt u ons een sollicitatiebrief dan beschouwen we uw geschiktheid. Na afloop van het door uzelf gewenste gebruik ervan, wissen we uw gegevens.

Doeleinden voor verwerking

De doeleinden voor de verwerking van uw gegevens zijn voor de advocatenpraktijk als eerste gebaseerd op de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om u antwoord te geven op uw vraag, en ter voorbereiding van het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (artikel 6 sub b AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van (advocatuurlijke) opdracht verwerken wij NAW-gegevens, geslacht, mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

Ten behoeve van uw vragen via het contactformulier op onze site verwerken wij uw naam, mailadres en telefoonnummer zodat wij u voor een antwoord op uw vraag kunnen bereiken.

Ten behoeve van sollicitatieprocedures verwerken wij NAW gegevens, geslacht, mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, curriculum vitae en motivatiebrief.

Bijzondere persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als die nodig zijn om aan een wettelijke plicht te voldoen of als die bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst van opdracht nodig zijn voor uw zaak. Bijvoorbeeld kan dat aan de orde zijn in een echtscheiding of arbeidsrechtkwestie.

Wat zijn uw rechten als het gaat om uw gegevens?

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. U hebt ook het recht om inzage te vragen in die gegevens,  gegevens eventueel gecorrigeerd te krijgen of gewist. Neemt u daarvoor gerust contact op met evdwoning@vdwoning.nl

Bijgewerkt in mei 2018