Kantoorinformatie

Van der Woning Advocatuur en Mediation betreft een eenmanszaak, gevoerd door mr. E.V.T.E. van der Woning. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, aanvaard en uitgevoerd door de advocaat mr. E.V.T.E. van der Woning. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Mr. Van der Woning is in 2002 beëdigd als advocaat en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De adresgegevens van de NOvA zijn: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl

Mr. Van der Woning heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Personen- en familierecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Met betrekking tot vervanging en waarneming heeft mr. Van der Woning afspraken gemaakt met een ervaren collega advocaat in Tegelen en Weert.

Mr. Van der Woning is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij AON Nederland CV, postbus 3234, 4800 DE Breda, tegen een maximaal bedrag ad € 500.000,- per aanspraak.

Van der Woning Advocatuur en Mediation kan geen derdengelden ontvangen omdat zij niet beschikt over een stichting derdengelden.

Van der Woning Advocatuur en Mediation is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Nadere informatie hieromtrent is opgenomen in de opdrachtbevestiging. Voor meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur wordt verwezen naar de website van de Geschillencommissie Advocatuur

Iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00

Gratis spreekuur op afspraak